MAT CONSULTING s.r.o, Služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, MAT, CONSULTING, Jozef Holák

Obrázok1

Referencie:

Služby


Spoločnosť Mat Consulting, s.r.o. Poprad ponúka dodávateľským spôsobom vykonávanie týchto služieb:

1.Služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky (BOZP) pri banskej činnosti - § 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a výkon bezpečnostnotechnickej služby pri činnostiach vykonávaných banským spôsobom – § 3 tohto zákona, vrátane plnenia náležitostí vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa na uvedené činnosti.

2. Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a havarijného plánu.

3. Činnosť podnikateľského a organizačného poradcu pri riešení stretov záujmov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a používaním výbušnín na trhacie práce a riešenie vzťahov s orgánmi štátnej správy.

4. Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa § 22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pri činnostiach, ktoré nepodliehajú dozoru orgánov štátnej banskej správy.

5. Inžinierska činnosť:
a. Zabezpečovanie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk pre povoľovanie činností a objektov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
b. Zastupovanie žiadateľa v konaní o povolenie činnosti, stavebnom konaní, konaní o umiestnenie stavby a kolaudačnom konaní.
c. Zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia, vrátane podkladov pre územné rozhodnutie stavebné povolenie a povolenie činnosti ako aj kolaudačné rozhodnutie.

Všetky činnosti riadia odborne spôsobilí zamestnanci pre všetky odbornosti podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a odbornosťou autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, s dlhoročnou praxou v oblasti banskej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, ako aj v oblasti havarijnej prevencie a riešenia stretov záujmov s inými verejnými záujmami pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a používaní výbušnín na trhacie práce.

Vypracovanie a doplňovanie dokumentácie:

(klik pre zobrazenie)