MAT CONSULTING s.r.o, Služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, MAT, CONSULTING, Jozef Holák

Obrázok1

Referencie:

Ďalšie ponúkané služby


1. Vypracovanie Plánu otvárky, prípravy a dobývania ložísk vyhradených nerastov, vrátane zabezpečenia predpísanej dokumentácie.

2. Vypracovanie plánu využívania ložiska nevyhradeného nerastu, vrátane zabezpečenia predpísanej dokumentácie.

3. Vypracovanie Plánu likvidácie lomu.

4. Vypracovanie Plánu zabezpečenia lomu.

5. Príprava zmlúv a dokumentov vyplývajúcich z banského zákona.

6. Príprava podania na získania banského oprávnenia.

7. Zastupovanie obchodných spoločností v konaniach pred orgánmi štátnej správy.

8. Spracovanie ročných správ o výsledkoch vykonanej banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej zákonom č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a fyzických osôb v správnych konaniach

9. Spolupráca pri riešení odvolaní na rozhodnutia orgánov štátnej správy.

10. Vykonávanie bezpečnostnotechnického značenia, inštalácia bezpečnostných tabuliek, vybavení a bezpečnostných a ochranných zariadení.